contactar   
|   ES  
|
  EN  
|
  FR  
|
  DE  
|
   Mida del text     |
   Amb estils    
|
    Versió mòbils  
|
  


Ajuntament
de Castellgalí
 Data i hora oficials: 22:15 | 22/02/2020
Comunicació prèvia en matèria d'urbanisme

Comparteix:

És la comunicació prèvia que s'ha de fer a l'Ajuntament per realitzar obres o instal.lacions al domini públic que, per la seva escasasa entitat , no requereixen de llicència urbanística prèvia (art. 187del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme)

Qui pot demanar:   qualsevol persona
Quan es pot demanar:   durant tot l'any
Documentació a aportar:
  • Instància comunicacions prèvies (arxiu .pdf)
  • Memòria descriptiva de les obres o documentació tècnica (si s’escau)
  • Plànol d’emplaçament o dades per la localització de les obres.
  • Croquis descriptiu de les obres a realitzar
  • Imprès de declaració de responsabilitat del contractista juntament amb una fotocòpia del seu document d’afiliació a la Seguretat Social i còpia de l’últim rebut de l’assegurança de responsabilitat civil.
  • Full conforme el tècnic director de les obres assumeix la direcció tècnica de l’obra (si s’escau)
  • Pressupost o memòria on es justifiqui el pressupost de les obres segellat per l’empresa constructora.
  • Si hi ha ocupació de via pública, instància de sol·licitud, amb les dades complertes, signada pel sol·licitant, amb la descripció del tipus d’ocupació, superfície en m2 i dades del començament i de l’acabament de l’obra. Croquis en planta on hi figuri l’emplaçament de l’ocupació.
  •  Altres

L’ajuntament podrà demanar si s’escau, tota la documentació necessària per tal de conèixer totes les circumstàncies de l’obra.

           


 Com iniciar el tràmit 
Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud" i adjuntar la documentació indicada (amb signatura digital). És necessari disposar de signatura digital.


Iniciar el tràmit

Presencialment

Podeu complimentar la instància que trobareu en format .pdf signar-la i presentar-la juntament amb la documentació indicada a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament

 


Actualització d'aquest contingut: 13:40:16 09-03-2017
Ajuntament de Castellgalí
Avinguda de Montserrat, s/núm. | 08297 Castellgalí NIF P0806000F
Tel. Tel. 93 833 00 21 | Fax. 93 833 11 21 |  contactar
Amb col·laboració de: