Des de l’Ajuntament de Castellgalí s’ha fet un sondeig entre la població, per tal de conèixer la seva situació i vetllar pel seu benestar, gràcies als resultats obtinguts

Dimecres, 10 de juny de 2020 a les 00:00

Des de l’Ajuntament de Castellgalí s’ha fet un sondeig entre els veïns i veïnes del municipi, per tal de conèixer la seva situació i poder vetllar pel seu benestar. Amb els resultats obtinguts, podrem ajudar-vos en funció de les vostres necessitats .En aquest article us mostrem els resultats obtinguts.

L’abast del sondeig engloba un total de 1.427 persones enquestades, amb un total de 911 actives. Cal mencionar que s’ha realitzat l’enquesta a la part de la població que no es gestiona des de Serveis Socials (<65 anys). Només un 2% de les unitats familiars enquestades han refusat l’enquesta. Per tant, l’abast resulta igual al 79% de l’objectiu.

Pel que fa a les persones actives, esmenades anteriorment, podem destacar que un 70% no han canviat la seva situació laboral enfront la COVID-19, un 4% representa el valor total d’autònoms no actius, un 8% representa el total de persones en situació d’atur, el 5% representa al total de persones que estan de baixa i finalment el 13% representa al total de persones afectades per un ERTE

Si analitzem les dades canviant la unitat de mesura “persones”, i ho fem per “unitat familiar” la situació canvia notòriament (s’ha utilitzat aquesta unitat de mesura per tot l’estudi).

La situació general de les unitats familiars mostra un total d’un 55% d’unitats familiars no afectades per cap dels seus integrants (ERTE i/o baixa, i/o atur, i/o autònoms no treballant i un valor d’un 45% d’unitats domèstiques afectades per algun dels seus integrants (ERTE i/o baixa, i/o atur, i/o autònoms no treballant)

Si analitzem el grau d’afectació d’aquestes 217 unitats familiars ens trobem les següents situacions: La situació majoritària és amb un valor de 40,09% del total d’afectats/des només per ERTE. Això vol dir que el 40 % de les unitats familiars enquestades tenen 1 o més integrants de la unitat familiar està afectat per l’ERTE sense haver altres tipus d’afectacions.

La segona afectació més abundant és l’atur mentre que un 13% de les unitats familiars només estan afectades per baixa. Tot i això, es representen totes les situacions trobades    

A continuació comencem a analitzar el resultat obtingut en cada pregunta del qüestionari. Pel que fa a les persones a càrrec, considerades com aquelles que no aporten cap ingrés a la unitat familiar (nens, nadons, adolescents, avis, etc.). La situació majoritària és en les Unitats familiars de Castellgalí de 2 persones a càrrec per unitat familiar.

Del total de 483 UF (unitats familiars) enquestades, trobem quela situació majoritària en relació persones treballant/persones a càrrec és: 1-2 persones treballant i màxim 2 persones a càrrec, situació en la qual es troben 228 UF.

Tot i això, es representen totes les característiques trobades en aquesta relació. Cal destacar que 44 UF no tenen cap integrant treballant amb normalitat (està en ERTE o baixa o atur o és un autònom que no treballa) en canvi, hi te persones a càrrec.  

Pel que fa a les unitats familiars afectades per situació d’ERTE trobem un total de 104 unitats familiars afectades per ERTE d’un total de 483 unitats familiars enquestades. S’ha desglossat aquestes 104 unitats familiars en funció d’un ratio que representa la relació entre persones ERTE/ persones actives d’una unitat familiar. Per exemple una unitat familiar de 2 persones actives (amb possibilitat de treballar) hi ha una amb ERTE, aquesta suposa un 50% d’aquest ratio, doncs aquesta estarà representada  en el segon grup. Mentre que, si són 3 i només 1 en ERTE, aquest suposarà un 33,33% estant dins del primer grup. D’un ratio <50% tenint 13 unitats familiars i de un ratio = o > 50% tenint 91 unitats familiars.

Seguidament s’han avaluat la criticitat aquestes unitats familiars en funció de si aquestes persones en ERTE tenien previsió o no d’incorporació. 

Pel que fa a l’estat de baixa trobem un valor d’unes 40 unitats familiars, del total d’unitats familiars, que si que estan afectades (de 483 unitats familiars enquestades). D’aquestes 40 unitats familiars, tenim 36 unitats familiars que tenen 1 persones en baixa i 4 unitats familiars que en tenen 2. S’han estudiat aquestes dades en funció de la previsió de reincorporar-se a les seves feines.

Pel que fa a l’atur trobem un total de 70 unitats familiars en situació d’atur, d’un total de 483 unitats familiars enquestades. 65 amb una persona a l’atur. 4 UF amb dos persones a l’atur, 1 UF amb 3 persones a l’atur. S’ha avaluat criticitat de les unitats familiars en funció al temps restant fins a la finalització de la prestació atorgada per la situació d’atur.  

Pel que fa als autònoms, disposem d’un total de 83 unitats familiars amb autònoms on es troben un total de 98 autònoms, d’un total de 483 unitats familiars enquestades. Segons representa el gràfic següent el 61% d’unitats familiars amb autònoms es troben actius realitzant la seva feina habitual o realitzant una feina alternativa en funció a la situació actual. Un 39% d’unitats familiars no poden realitzar la seva feina habitual degut a la crisi generada pel COVID-19.

Per tal d’adquirir la informació ajustada a la realitat, es va considerar necessari preguntar sobre la dificultat real en la que es trobaven les unitats familiars per fer front als pagaments a la llar, aquests valors s’han puntuat entre una escala de valors de l’1 al 10. Tot i això hi ha hagut un 49% dels enquestats que no han volgut puntuar aquesta dificultat.

Un 20% dels enquestats puntuen la dificultat establert entre el 5 i el 10.

Cal destacar que hi ha 73 unitats familiars que no han demanat cap ajut, però que consideren tenir dificultat per fer front als pagaments  >5.  

Finalment, aportem els valors de les persones que han hagut de sol·licitar alguna ajuda (a la Diputació de Barcelona, a l’estat, a la Generalitat) per fer front a l’hipoteca o al lloguer i/o a serveis socials per tal de demanar algun tipus d’ajuda.

D’un total de 483 unitats familiars enquestades un 88% unitats familiars no han demanat cap tipus d’ajut. Un 3% ha demanat ajuts de la Generalitat de Catalunya, un 1% han demanat ajuts de la Diputació de Barcelona, un 7% ha demana ajuts a l’Estat Espanyol i un 1% ha demanat ajuts a Serveis Socials de l’Ajuntament de Castellgalí.

       

 

Darrera actualització: 10.06.2020 | 12:09