Provisió no definitiva del lloc de treball de secretaria intervenció - Convocatòria tancada

Mitjançant Decret de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 9 de novembre de 2022 (núm. 2022/404) s'han aprovat les bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, amb criteri de prelació per l’ordre establert, del lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Castellgalí.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:

1. Ésser funcionari/ària d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i trobar-se en situació de servei actiu.

2. Les persones participants hauran de manifestar la seva conformitat en proveir el meritat lloc de treball, reservat a personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Castellgalí.

3. Coneixement del català (Decret 14/1994, de 8 de febrer, del Departament de Governació, de la Generalitat de Catalunya): els participants acreditaran el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C1 de la Junta Permanent de Català o alguns dels certificats o títols equivalents que s’esmenten a l’annex del Decret 14/1994.

LA INSTÀNCIA HAURÀ D’ANAR ACOMPANYADA DE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

1. Còpia del DNI o del document acreditatiu de la nacionalitat vigent.

2. Còpia del document acreditatiu de la condició de funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

3. Còpia del certificat del nivell C1 de català (abans C) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com equivalents així com la documentació que acrediti el coneixement del castellà, si s’escau.

4. Currículum vitae en el qual constarà l’experiència professional i la formació relacionades amb activitats pròpies del lloc de treball i relacionarà la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin als efectes de valoració del concurs i que s’adjuntarà a continuació convenientment numerada.

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Del 23 al 30 de novembre de 2022 (cinc dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP)

Darrera actualització: 30.12.2022 | 09:02
Darrera actualització: 30.12.2022 | 09:02