Declaració responsable d'obertura

Documentació a aportar

Declaració responsable d'acord amb el model normalitzat, amb el qual declara responsablement de l'inici o modificació de l'activitat:

  • Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l’activitat.
  • Que es disposa d'un certificat tècnic, signat per un tècnic competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques exigibles a l'establiment o activitat, incloses les relatives a la prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
  • Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
  • Que es disposa de la pòlissa i assegurança de responsabilitat civil o el contracte d'assegurances o altres garanties que cobreixi el risc de l'activitat per les quanties que estableixen en la normativa vigent, comprometent-se que estarà en vigor quan s'obri l'establiment i durant la permanència d'aquest.
  • Que en cas d'actuar com a representant legal, s'aporta la documentació acreditativa d'aquesta representació per tramitar aquesta sol•licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que les dades consignades a la declaració són certes.
  • Que em comprometo a comunicar formalment a la finestreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa) els canvis o modificacions que es realitzin a l'activitat i que afectin a les dades consignades en aquesta declaració.
  • Que em comprometo a no obstaculitzar la funció verificadora que per part de l'Administració pública competent es pugui efectuar.

Impresos del tràmit

Model formulari declaració responsable d’obertura.

Normativa:

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada davant la finestreta única empresarial (a través de l’Ajuntament, l’OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l’activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

EMPLENEU LA SOL·LICITUD

Darrera actualització: 23.09.2020 | 10:44