Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Documentació a aportar

1. Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

• Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou si se'n disposa.

• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.

• Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.

Impresos del tràmit

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats.

Normativa

• Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

• Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

• Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

• Ordenances municipals

Termini de resolució:

Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.

EMPLENEU LA SOL·LICITUD

Darrera actualització: 23.09.2020 | 10:42