Canvi de titularitat d'un nínxol per defunció de la persona titular

És el tràmit necessari per realitzar el canvi de titularitat d’una nínxol quan es produeix la defunció de la persona titular. Cal recordar que les concessions de drets funeraris han d’anar sempre a nom de persones vives. Només pot constar una única persona com a titular.

Qui pot demanar:  Els hereus/ves.

Quan es pot demanar:   durant tot l'any

Temps de tramitació i resposta :   En el termini de 3 mesos amb caràcter general

Documentació a aportar:

Documentació a aportar al Registre de l’ajuntament:

• Instància genèrica.

• DNI del nou/va titular.

• Títol original del nínxol (en cas de nínxol de propietat o en règim de concessió).

• Original del certificat literal de defunció del titular difunt i de totes les persones cohereves difuntes expedit pel Registre Civil de la població de defunció.

• Original del llibre de família.

• Original de testament o acta notarial de declaració d’hereus/ves o original del certificat de les últimes voluntats.

• Renúncia de les persones cohereves a favor d’una d’elles.

La liquidació de la taxa corresponent es farà a les oficines de l’Ajuntament, tan bon punt s’hagi rebut la notificació de l'aprovació del canvi de titularitat de la concessió i el nou títol es lliurarà al mateix moment. 

 Com iniciar el tràmit 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud". És necessari disposar de signatura digital.


Iniciar el tràmit
 

Presencialment

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament

Iniciar el tràmit

 

 

Darrera actualització: 23.09.2020 | 10:45