Llicència ambiental

Documentació a aportar

1. Sol·licitud de llicència ambiental d’acord amb el model normalitzat.


2. Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent amb el contingut assenyalat a l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.
Si l’interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d’incorporar de manera diferenciada la informació següent:


1.- Plànol d’emplaçament de l’activitat projectada que permeti la identificació de la finca.

2.- Explicació sintètica de l’activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.


3.- Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.


4.- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l’activitat.


5.- En els casos d’activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d’accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la normativa de seguretat industrial, s’ha d’aportar la normativa que determina aquesta legislació.


3. Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.


4. Estudi d’impacte ambiental o document ambiental segons si l'activitat s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental ordinària o simplificada.


5. Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.


6. Amb caràcter voluntari, s’ha d’indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l’activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació.


7. Documentació preceptiva en matèria d’incendis d’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria.


8. En el cas d’activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d’aplicació.


9. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l’activitat.


10. En cas d’actuar com a representant legal, declarar la representació amb la qual s’actua.

11. Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.


12. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (Aquesta es presentarà quan s’iniciï l’activitat).

Impresos del tràmit

Imprès de sol·licitud de llicència ambiental.

Normativa

  • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i normatives sectorials.
  • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Termini de resolució:

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

EMPLENEU LA SOL·LICITUD

Darrera actualització: 23.09.2020 | 10:40