Comunicat Mesures preventives per evitar malalties transmissibles emergents amb potencial d'alt risc (coronavirus SARS-CoV-2)

Dimecres, 11 de març de 2020 a les 00:00

A continuació us oferim un comunicat amb les mesures preventives per evitar malalties transmissibles emergents amb potencial d'alt risc.

Es resumeix la informació sobre mesures preventives que aquest matí s’han previst en el comitè Tècnic del Pla. Aquestes mesures, que seran d’aplicació a partir de demà per a un període de 15 dies prorrogable, es detallaran en la comunicació que emetrà el Departament de Salut.

A partir de demà dijous, se suspenen o ajornen totes les activitats d’oci, culturals i religioses que impliquin una concentració superior a 1000 persones. Qualsevol altra activitat que comporti una assistència inferior a 1.000 persones es podrà celebrar, però només si s’ocupa un terç de l’aforament autoritzat. L’objectiu és garantir una distància suficient entre els assistents. La prohibició implica tots els esdeveniments celebrats al país, en espais oberts o tancats, i tant si són ofertes  per organitzadors públics com per privats.

Els esdeveniments esportius s’hauran de fer a porta tancada. Queden al marge d’aquesta restricció els esdeveniments esportius on participen menors d’edat, que podran estar acompanyats per adults.

Caldrà que informeu d’aquestes limitacions a aquelles activitats de les que en tingueu coneixement.

Pel què fa a les mesures emeses pel departament d’educació, el qual ha instat a suspendre tota activitat que organitzin els centres educatius  del Departament o qualsevol servei del mateix Departament que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Les sortides lectives que impliquin personal o alumnat d’un sol centre es poden mantenir. Aquesta mesura de suspensió té defectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, etc.

Per altra banda, el Departament d’Educació també informa que les pràctiques en centres sanita5ris i sociosanitaris dels alumnes que estan cursant formació professional queden suspeses. Aquesta suspensió afecta també l’activitat d’alumnes d’ESO i Batxillerat que fan plans de diversificació curricular en hospitals o residències de gent gran, com els projectes singulars, els programes d’aprenentatge i servei o de voluntarietat.

També es suspèn l’activitat docent que s’ofereix als centres hospitalaris per a infants amb ingressos perllongats –el que es coneix com a les aules hospitalàries- amb la finalitat de reduir al màxim l’entrada de persones foranies als hospitals i hospitals de dia.

Trobareu més informació al link: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

S’emetrà un nou comunicat tan aviat com es produeixin novetats en el desenvolupament de la situació.

 Enllaços

- Consell de Ministres: Mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

 

- Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social: informació http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm 

 

- Consells de l’Organització Mundial de la Salut (OMS): diversos https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 

- Departament de Salut de la Generalitat: Canal Salut http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici 

 

 

- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat: recomanacions per a empreses i persones treballadores en relació al Coronavirus SARS-CoV-2 https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ 

 

- Departament d’Interior de la Generalitat: Pla d’actuació del PROCICAT per a malalties emergents http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/plans-territorials/procicat-pla-dactuacio-per-pandemies 

 

- Departament d’Educació: Comunicats en relació amb el coronavirus; Mesures de prevenció als centres educatius  http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383825  per contribuir a la contenció del Coronavirus SARS-CoV-2 (10 de març de 2020) i també Suspensió de les pràctiques dels graus dels instituts de formació professional que es realitzen a centres hospitalaris http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383757 

 

- Departament de Justícia de la Generalitat: Justícia restringeix activitats i trasllats de població recusa per minimitzar l’impacte del coronavirus http://justicia.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383799 

 

- Departament de Presidència de la Generalitat: Contenció del coronavirus a Catalunya http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Cas-de-coronavirus-a-Barcelona

 

Darrera actualització: 12.03.2020 | 12:06