CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PAGAMENT LLOGUER PERSONES JOVES

Dimarts, 27 de setembre de 2022 a les 14:23

Divendres es va publicar en el DOGC la Resolució DSO/2837/2022, de 16  de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves per a l’any 2022 (les que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 36 anys inclosos).

Us informem a continuació sobre tots aquests detalls.

Adjuntem les bases i la convocatòria de la subvenció. També trobareu a l'espai: (· DOCUMENTS) el material de sol·licitud, per tal d'omplir i fer arribar la documentació pertinent.
 

Les sol·licituds s'han de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç:

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c i excepcionalment donarem cita prèvia per presentar-la presencialment.
 

 Les persones que van presentar BO JOVE i no els hi han concedit rebran SMS  per informar-les que poden optar aquestes subvencions .
 

Aspectes a tenir en compte:
🔸Termini:

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia  7 d’octubre de 2022 a les 15 hores.

Ingressos:

D’acord amb l’apartat 1 de la base reguladora 5 de l’annex de la Resolució DSO /2763/2022, de 13 de setembre de 2022, (DOGC núm. 8754 de 16.09.2022), el període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2021. Les rendes anuals de la unitat de convivència ha de ser iguals o inferiors a 2,97 vegades l'IRSC (23.664,15€).

🔸Imports màxim del lloguer mensual o preu de cessió:

Per habitatge : 650 euros (per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual serà de 900 euros).

Per d'habitació : 350 euros.

🔸Quantia de l'ajut:

-L'import de la subvenció serà del 20%, 30% o el 40% de l'import que s'abona de lloguer segons l'esforç econòmic que suposi per a cada família el pagament del mateix.  L'import de l'ajut anual serà com amínim de 250€ i com a màxim 3.000€.

-A més de l'ajut de lloguer es poden tenir en compte els imports anuals abonats en concepte d'endarreriments, obres de millora i repercussió d'IBI o taxa d'escombraries que no estiguin ja prorratejades i incloses en el rebut).

-La subvenció s'atorga només per l'any 2022.

🔸Altres requisits:

-Cal acreditar residència legal a Catalunya (la persona sol.licitant ha de tenir el DNI/NIE vigent).

-Cal acreditar estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer o del preu de la cessió en el moment de la presentació de la sol.licitud o com a mínim, aportar 6 rebuts pagats.

-Els sistema de pagament de rebuts acceptats són transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'Administrador de la finca (no s'accepta cap altre tipus de pagament en metàl.lic) i cal que, com a mínim, al rebut hi consti qui abona el lloguer (ha de ser el sol.licitant de l'ajut), el beneficiari (propietat o autoritzat), l'import del lloguer i la mensualitat corresponent.

-Cal estar al corrent de les obligacions tributàries: AEAT, SS i ATC.

 🔸No poden ser beneficaris de l'ajut:
-Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió, o qualsevol altre membre que tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altra relació estabe anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau amb els arrendadors o cedents.

-Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió, o qualsevol altre membre sigui propitari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat.

-Les unitats de convivència què en la declaració IRPF de 2021 tinguin un import superior a 500€ en la casella 460 (base d'estalvi).

-Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (hauran de demanar ajut implícit).

 🔸Aquest ajut és incompatible amb:

-Cobrament d'altres ajuts, per les mateixes mensualitats, provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Darrera actualització: 29.09.2022 | 09:32