L’Ajuntament congela els tributs municipals per tercer any consecutiu i bonifica al 50% els béns immobles que instal·lin nous sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinents del sol

Dijous, 5 de novembre de 2020 a les 12:30

El consistori considera adequat congelar els impostos per evitar l’augment de càrregues fiscals als veïns i veïnes del municipi, per tercer any consecutiu i bonificarà al 50% la quota íntegra de l’impost dels béns immobles en els quals s'instal·lin nous sistemes d'aprofitament elèctric

Per tercer any consecutiu, l’equip de Govern de Castellgalí ha optat per mantenir congelats tots els tributs municipals amb la voluntat de no traslladar més pressió fiscal a les famílies durant el 2021, especialment en el context de crisi global que patim per la covid-19.  La decisió, ratificada pel Ple del 28 d’octubre passat, va acompanyada, també, d’una rebaixa del 50% la quota íntegra de l’Impost dels Béns Immobles (IBI) per aquells propietaris d’habitatges i locals que instal·lin noves plaques fotovoltaiques destinades a l’autoconsum elèctric, durant dos anys. 

Les ordenances i tributs aprovats ara entraran en vigor a partir de l’1 de gener del 2021 i la congelació afecta tant a l’esmentat IBI com a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), les llicències d’obres, la taxa d’escombraries i l’Impost sobre vehicles de tracciómecànica. Tampoc s’apujaran les taxes de l’escola bressol i del cementiri. 

La bonificacions del 50% de l’IBI va destinada exclusivament per als propietaris que optin per contribuir a millorar la despesa energètica i instal·lin nous sistemes tèrmics que reaprofitin l’energia provinents del sol. Serà requisit indispensable que les instal·lacions que incloguin col·lectors fotovoltaics disposin de la corresponent homologació de l’administració competent i que els sistemes instal·lats ho siguin única i exclusivament per a l’autoconsum del propi immoble. La bonificació màxima per immoble no superarà el valor del 50% de la quota íntegra. En el cas d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

Per gaudir de la bonificació, cada propietari haurà de presentar una sol·licitud davant la hisenda municipal amb la documentació pertinent

Darrera actualització: 06.11.2020 | 08:46