Llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

La llicència per la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos l’ha d’obtenir la persona propietària de l’animal i tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós, sempre i quan siguin majors d’edat, requisit imprescindible per obtenir-la, i quan la seva residència habitual sigui al municipi de Castellgalí. S’ha de tenir en compte que la no obtenció de la mateixa, és motiu de sanció. Un cop feta la llicència, aquesta serà lliurada a la persona sol·licitant, tenint una validesa de 5 anys, podent-se renovar per períodes successius. La llicència s’haurà de dur sempre que es porti el gos per espais públics. Cal tenir en compte l’obligació del propietari de comunicar a l’Ajuntament, qualsevol modificació de les dades que figurin al registre, inclosa la mort de l’animal.

Qui pot demanar:  La persona titular de l'animal i que vol obtenir la llicència

Quan es pot demanar:  En el moment de la possessió d'un animal potencialment perillós

Temps de tramitació i resposta :  En el termini de 3 mesos amb caràcter general

Cost:   Gratuït

Documentació a aportar:

• Instància

• Fotocòpia DNI, passaport o carnet de conduir.

• Fotocòpia de la cartilla sanitària

• Fotocòpia del document acreditatiu del sistema d’identificació.

• Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa.

• Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.

• Declaració responsable sobre sancions administratives (model).

• Autorització a l'ajuntament per sol·licitar certificat d'antecents penals (model)

Com iniciar el tràmit 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud" i adjuntar la documentació indicada (models de declaració i autorització amb signatura digital). És necessari disposar de signatura digital.


Presencialment

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament

Iniciar el tràmit

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 10.02.2023 | 10:59