Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Documentació a aportar:

  1. Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
  2. Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
  3. Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l’activitat respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals.
  4. En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l’anàlisi quantitatiu del risc, d’acord amb les instruccions dictades per la Agència Catalana de Seguretat Industrial.
  5. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Impresos del tràmit:

Imprès de la sol·licitud d’informe urbanístic.

Normativa

  • Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
  • Planejament municipal.
  • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Llei 11/2009, de 6 de  juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Termini de resolució

El termini per resoldre la petició d’informe urbanístic és d’un mes.
En els supòsits en què aquest s’ha d’emetre aquest informe, en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 16.10.2023 | 09:31