Llicència d'obres que requereixen projecte tècnic

Tal i com s’exposa al POUM de Castellgalí, aprovat definitivament el 7 de març de 2014 per la CTU i publicat en data 2 de desembre de 2014, a l’article 33 de les seves normes urbanístiques, la documentació que haurà d’acompanyar la sol·licitud de llicències d’obres que requereixen projecte tècnic és la següent:

1.  A la sol·licitud de les llicències d’obres que requereixin projecte tècnic, sens perjudici de la que exigeixi la normativa vigent, s’acompanyarà la documentació següent:

    a). Projecte tècnic, per duplicat, signat i visat, adequat a l’obra, ús o instal·lació, i integrat almenys per:

  • Memòria en la qual sigui descrita l’operació, obra, ús o instal·lació amb la precisió i abast suficients per a avaluar, juntament amb els altres documents, la pertinència de la llicència.
  • Pressupost de l’obra.
  • Plànols de situació i emplaçament amb base topogràfica georeferenciada a l’escala adequada. Sempre que es disposi de la informació, es detallaran els serveis urbanístics existents en un radi de 50 metres, i es lliurarà una còpia en suport digital.
  • Plànols d’informació a escala 1:1000, detallant la situació dels edificis, fondàries, alçades, etc.
  • Plànols de l’obra projectada, a escala no inferior de 1:100.

A més el projecte haurà de tenir també la documentació següent:

  • En cas de realitzar plataformes d’anivellament, plànol topogràfic, amb la indicació de les obres i construccions existents a la parcel·la, així com les plataformes resultants.
  • En zones d’edificació aïllada, seccions als límits del solar, a escala mínima de 1/200, indicant amb detall les tanques de la finca, i la secció acotada de l’edificació projectada.
  • Justificació específica que el projecte compleix les normatives sobre habitabilitat, prevenció d’incendis, i en general, totes aquelles d’obligat compliment en la data de sol·licitud de la llicència d’obres.
  • En les zones d’edificació aïllada, si no estan realitzats els tancaments de la parcel·la, ni els murs interiors d’anivellament, caldrà adjuntar plànol annex d’aquestes obres.

   b). Fotografies de l’estat actual de l’edificació i de la parcel·la, vials i voreres, que permetin una correcta visualització del seu esta inicial.

   c). Destinació actual i projectat de la finca, si hi hagués canvi d’ús.

  d). Nomenament dels tècnics competents que assumeixen la direcció de l’obra.

  e). Estudi de seguretat i salut.

  f). Serà una condició per a l’inici de les obres la designació de l’empresa constructora, acompanyant el document on el contractista assumeixi l’execució de l’obra, i la declaració jurada o promesa d’estar al corrent del pagament de tributs.

  g). El dipòsit de la fiança que garanteixi la reposició dels serveis i elements urbans que puguin ser afectats per les obres.

  h). Avaluació del volum i les característiques dels residus que s’originaran i full d’acceptació de instal·lació o instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran, i si s’escau, fiançar, en el moment d’obtenir la llicència urbanística municipal, els costos previstos de gestió dels residus, conforme el Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, o aquella normativa que el substitueixi.

 i). Quan procedeixi, l’autorització dels organismes competents en la matèria del domini públic afectat per l’actuació.

2.  A les sol·licituds de llicència d’obres que no requereixin projecte tècnic, sens perjudici de la que exigeixi la normativa vigent, s’acompanyarà, com a mínim, la documentació següent:

a).  Memòria i pressupost de l’obra, croquis de la proposta i fotografies de l’estat actual.

b).  Si s’escau, direcció tècnica de l’obra.

c). Serà una condició per a l’inici de les obres la designació de l’empresa constructora, acompanyant el document on el contractista assumeixi l’execució de l’obra, i la declaració jurada o promesa d’estar al corrent del pagament de tributs.

A més tot tipus d’obres hauran d’incloure també la documentació següent:

-    Instància qüestionari de l’expedient d’obres majors.

-  2 exemplars del projecte bàsic, o del projecte bàsic i executiu signat i visat pel Col·legi Professional que correspongui.

-  Quan no calgui projecte visat (depenent del tipus d’obra) caldrà portar certificat de col·legiat vigent del tècnic que signi el projecte.

-  Full conforme el tècnic o tècnics que correspongui assumeix la direcció de l’obra.

-  Memòria de Gestió de Residus de la Construcció i avaluació del pes dels mateixos (Decret 201/94)

-  Full d’estadístiques de la Generalitat de Catalunya en cas de ser una edificació destinada a habitatge.

-  Si hi ha ocupació de via pública, instància de sol·licitud, amb les dades complertes, signada pel sol·licitant, amb la descripció del tipus d’ocupació, superfície en m2 i dades del començament i de l’acabament de l’obra. Croquis en planta on hi figuri l’emplaçament de l’ocupació.

-  En cas de tractar-se d’una zona urbanitzada, caldrà aportar una fiança, la quantitat de la qual ja es determinarà amb la llicència, pels possibles desperfectes al camí públic d’accés durant l’execució d’aquesta obra.

-  Sempre que sigui preceptiva la llicència ambiental de l’activitat per l’ús específic al que es destinarà l’edificació, es podrà sol·licitar conjuntament o amb anterioritat, però serà condició indispensable de la llicència d’obres majors, l’atorgament previ d’aquesta.

-  Declaració de responsabilitat del contractista i condicions a complir durant l’exercici de l’obra (impresos annexes) signat pel promotor i pel contractista. 

NOTA: L’Ajuntament, podrà demanar si s’escau, tota la documentació necessària, per tal de que la llicència s’atorgui, amb coneixement de totes les circumstàncies i amb el màxim de garanties tècniques.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 22.03.2024 | 13:46