Procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l’ajuntament de Castellgalí.

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 9 de desembre de 2022 (núm. 2022/463) s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i de personal laboral de l’Ajuntament de Castellgalí.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de desembre de 2022,  s’ha publicat l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria dels processos d’estabilització.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de gener de 2023 i al DOGC número 8840 de data 25 de gener de 2023, s'ha publicat una rectificació d'un error material de transcripció de la PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL (CODI01 EST), procedint a l’ampliació de 10 dies hàbils des de la publicació de l’anunci al DOGC per a la presentació d’instàncies.

El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en els processos convocats és de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

-Termini de presentació d’instàncies: del 02 de gener al 30 de gener (ambdós inclosos)

-Termini de presentació d'instàncies per la plaça de treballador/a social : fins el dia 8 de febrer de 2023 (inclòs)

Darrera actualització: 24.02.2023 | 09:29