Procés selectiu per a la provisió interina d'una plaça de vigilant/a municipal. Convocatòria tancada

Procés selectiu per a la provisió interina d’una plaça de vigilant/a municipal

Mitjançant decret alcaldia de data 19 d’abril de 2021 s'han aprovat les bases i la convocatòria pública per a la realització de proves selectives, mitjançant concurs- oposició en règim de funcionari/ària interí/na, per a cobrir una plaça de vigilant/a municipal enquadrat a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, Grup AP i vinculat al lloc de treball de vigilant/a municipal fins a la provisió definitiva de la plaça.

ELS REQUISITS PREVISTOS A LES BASES D’AQUESTA CONVOCATÒRIA RESULTEN ELS SEGÜENTS: 

 • Ser ciutadà espanyol d'acord amb la legislació vigent.
 • Tenir complerts els 18 anys d'edat, i no superar l’edat màxima de jubilació, prenent com a referència la data en que finalitzi la data de presentació sol·licitud.
 • Estar en possessió del certificat d'escolaritat o títol equivalent o superior.
 • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.
 • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni estar separat del servei mitjançant expedient disciplinari del  servei  de  cap  administració  pública.  Serà  aplicable,  tanmateix,  el  benefici  de  la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • Tenir una alçada mínima d’1,60 per les dones i d’1,65 pels homes.
 • Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.
 • Llengua catalana: el nivell de coneixement de català previst per aquest plaça és el nivell intermedi de català, certificat nivell B2 segons decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i anares en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. En el cas de no posseir el nivell exigit, s’haurà de superar una prova de llengua catalana tal com consta a la base sisena.
 • Tenir la capacitat funcional per el desenvolupament de les funcions descrites a la base primera d’aquesta convocatòria.

Aquests requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o, si escau, passaport.
 • Certificat d’escolaritat o un altre d’equivalent o superior.
 • Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell intermedi B2 o superior de la Secretaria de Política Lingüística o d’un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents per l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny.
 • Acreditació dels coneixements de llengua castellana per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, d’acord amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre.
 • Permís de conduir de la classe B.
 • Currículum vitae de la persona aspirant.
 • Fotocòpia els justificant acreditatius dels mèrits que al·leguin per a la seva valoració en la fase de concurs. El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit. L’experiència s’acreditarà mitjançant contractes de treball o nomenaments on s’especifiqui el lloc de treball ocupat i informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i/o certificats de serveis prestats en cas de tenir experiència en l’administració pública.
 • La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d’hores, el programa formatiu i l’assistència, i l’aprofitament, si escau.
  • Justificant del pagament dels drets d’examen, que ascendeix a la quantitat de 28,67 € de conformitat amb l’ordenança fiscal número 15, i que haurà d'ingressar-se en el compte corrent de l’Ajuntament de Castellgalí núm. ES84-0182-8619-31-0201523791 (BBVA).

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

Fins al 24 de maig de 2021. (20 dies naturals).

Darrera actualització: 10.09.2021 | 11:17
Darrera actualització: 10.09.2021 | 11:17