Procés selectiu provisió interna plaça Educador/a social. Convocatòria tancada

Procés selectiu convocatòria pública d’Educador/a social

Mitjançant decret alcaldia de data 18 de febrer s'han aprovat les bases reguladores de la provisió i convocatòria pública de la provisió d'una plaça d’educador/a social

ELS REQUISITS PREVISTOS A LES BASES D’AQUESTA CONVOCATÒRIA RESULTEN ELS SEGÜENTS: 

Titulació de grau o diplomat en Educació Social, titulació equivalent o a disposar d’una titulació acadèmica suficient per tal d’accedir a un lloc de treball del grup A2 i, alhora, disposar de l’habilitació professional per exercir d’educador/a social.                            

També es precisa el permís de conduir.

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:

  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia de la titulació exigida
  • Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits (vida laboral, full salari i/o contracte, cursos realitzats)
  • Fotocòpia del document acreditatiu dels coneixements del català (si es disposa)
  • Fotocòpia del document acreditatiu de coneixements de llengua castellana pels estrangers
  • Currículum vitae conjuntament amb tots els documents acreditatius dels mèrits a valorar a la fase de concurs d’acord amb la base sisena
  • Justificant de pagament dels drets d’examen

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

  • De l’11 de març fins al 30 de març (20 dies naturals).
Darrera actualització: 10.09.2021 | 11:16
Darrera actualització: 10.09.2021 | 11:16