Procés selectiu d'auxiliar de la llar - Projecte Rubik. Convocatòria tancada

Per Decret de l’Alcaldia – Presidència de data 8 de setembre de 2021 s’han aprovat les bases reguladores de la provisió i la convocatòria pública d’un lloc de treball d’auxiliar de la llar, en règim laboral a temps parcial (25 hores/setmanals), pel sistema de concurs, torn lliure.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió temporal per ocupar un lloc de treball d’auxiliar de la llar al Servei de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament, amb caràcter temporal, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure, amb una persona ocupable que es trobi en situació de vulnerabilitat social (s’entén per persona en vulnerabilitat social aquella que ha sigut valorada com a tal per als professionals dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Castellgalí) més informació a les bases adjuntes.

El regim de contractació serà de personal laboral temporal a temps parcial (25 hores/setmana) i la durada del contracte serà de 6 mesos.

A fi de poder ser admesos/es a participar en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir els requisits anotats a les bases.

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud en model oficial que està disponible a la pàgina web municipal: (www.castellgali.cat) o de forma presencial, a les oficines de registre de l’Ajuntament (situades a l’Avinguda de Montserrat, s/n de Castellgalí, de dilluns a divendres en horari de 8:00 a 15:00 i dimecres de les 16:00 fins a les 19:00 hores. (entre d’altres, esmenades a les bases, punt 4).

En la sol·licitud per prendre part en aquest procés, l’aspirant cal que declari que reuneix els requisits establerts a la base tercera, adjuntant la següent documentació:

  • Currículum personal o professional (opcional)
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, passaport en vigor o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.
  • Còpia del carnet de conduir tipus B
  • Fotocòpia del document DONO (demandant d’ocupació no ocupat).
  • Documentació acreditativa, expedida pels Serveis Socials bàsics de l’Ajuntament de Castellgalí, de trobar-se en situació de vulnerabilitat social.   

El període de temps per presentar les instàncies per al procés de selecció d’aquest lloc de treball disposarà d’un termini de 10 dies naturals, des de la publicació de les bases al BOPB. L'anunci s'ha publicat al BOPB en data 5 de novembre de 2020, per tant les sol·licituds es poden presentar fins data: 20 de setembre de 2021. 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació dictarà resolució de persones aspirants admeses i excloses, i es fixarà el dia, l’hora i el lloc de les entrevistes personals. L’esmenada resolució i successius anuncis es publicaran al taulell d’anuncis de l’ajuntament i a la pàgina web municipal www.castellgali.cat i es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a possibles reclamacions. No es notificarà personalment a les persones aspirants.

 

Darrera actualització: 10.11.2021 | 09:26
Darrera actualització: 10.11.2021 | 09:26