Alta padró municipal d'habitants i canvi de domicili

Tots els habitants han de notificar qualsevol canvi de domicili al seu Ajuntament, o qualsevol canvi de les seves dades personals.

Amb aquest tràmit podreu fer les gestions necessàries per inscriure-us al Padró Municipal d'Habitants de Castellgalí si veniu d'un altre municipi o d'un altre país.

També podreu comunicar canvis de domicili dins del municipi de Castellgalí (canvi de domicili intern).

La documentació general que cal aportar en el moment de demanar l'alta al Padró Municipal d'Habitants és la següent:

  • DNI, Passaport, Permís de conducció (acreditant amb un altre document les dades obligatòries que no hi consten), NIE expedit per les autoritats espanyoles, Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió on consta un NIE, etc.
  • Llibre de família on hi constin els menors i DNI, en cas que ja en tinguin, (Les dades d’identitat de les persones menors de 14 anys que no disposin de document d’identitat, s’acredita amb el Llibre de Família o el Certificat de Naixement).
  • SI SÓN PROPIETARIS: Escriptura de propietat on consti l'edificació o, en cas de no constar encara, escriptura del terreny i cèdula d'habitabilitat contracte de compravenda, nota del registre, etc.), contracte d’arrendament vigent acompanyat de l’últim rebut de lloguer. NO PROPIETARIS, necessiten l'autorització dels propietàris, independentment d'estar o no empadronats, el seu DNI i l'escriptura .
  • Si es pretén empadronar a un domicili on ja hi constin empadronades altres persones caldrà aportar l’autorització per escrit d’una persona major d’edat que figuri empadronada al domicili.
  • En el cas d’empadronament en establiments col·lectius, caldrà que l’autoritzi la persona que ostenti la direcció del centre.
  • SI SÓN LLOGATERS: contracte de lloguer i darrer rebut pagat.

Si els menors no s'empadronen amb els dos progenitors alhora, caldrà l'autorització de cadascún dels progenitors o la sentència que indiqui qui té la pàtria potestad.

En cas de persones incapacitades que no puguin desplaçar-se, caldrà un certificat mèdic indicant aquesta causa.

Els estrangers no comunitaris hauran de renovar obligatòriament la seva inscripció cada dos anys i els comunitaris cada cinc anys, en cas contrari es donarà de baixa d'ofici la inscripció un cop passat aquest periode.

Quin cost té:

Sense cost

Quan es dóna resposta:

Si s'aporta la documentació indicada i la resposta és inmediata

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

  •  Presencial a les oficines municipals de l'Ajuntament de Castellgalí i via telemàtica (web municipal de l'Ajuntament de Castellgalí). 

  Com iniciar el tràmit 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud". És necessari disposar de signatura digital o idCATMòbil
 

Presencialment:

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .PDF, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament

 

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 13.04.2023 | 10:47