Alta padró municipal d'habitants i canvi de domicili

Tots els habitants han de notificar qualsevol canvi de domicili al seu Ajuntament, o qualsevol canvi de les seves dades personals.

Amb aquest tràmit podreu fer les gestions necessàries per inscriure-us al Padró Municipal d'Habitants de Castellgalí si veniu d'un altre municipi o d'un altre país.

També podreu comunicar canvis de domicili dins del municipi de Castellgalí (canvi de domicili intern).

La documentació que s'ha d'adjuntat a la instància:

  • DNI, passaport, NIE expedit per les autoritats espanyoles, Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió on consta un NIE, etc. del sol·licitant.
  • Cèdula d’habitabilitat.
  • SI HI VIUEN MENORS: Llibre de família on hi constin els menors o Certificat de Naixement o DNI.

IMPORTANT: Si els menors no s’empadronen amb els dos progenitors alhora, caldrà l’autorització per escrit de cadascun dels progenitors o la sentència que indiqui qui té la pàtria potestat.

  • SI SON PROPIETARIS: Escriptura de compra-venda.
  • SI SON LLOGATERS: Contracte de lloguer i últim rebut pagat.
  • SI NO SON PROPIETARIS NI LLOGATERS: Autorització per escrit i DNI del propietari/a o llogater/a i escriptura compra-venda o contracte de lloguer. 
  • En el cas d’empadronament en establiments col·lectius, caldrà que l’autoritzi la persona que ostenti la direcció del centre.

NOTA:  Els estrangers no comunitaris hauran de renovar obligatòriament la seva inscripció cada dos anys i els comunitaris cada cinc anys, en cas contrari es donarà de baixa d'ofici la inscripció un cop passat aquest període.

Documentació:

1.- Instància alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants

2.- Autorització d’empadronament de menor per part de pare, mare o tutor legal

3.- Autorització del propietari/a o llogater/a de l’habitatge

Quin cost té:

Sense cost

Quan es dóna resposta:

Si s'aporta la documentació indicada i la resposta és inmediata.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Canals de tramitació:

  •  Presencial a les oficines municipals de l'Ajuntament de Castellgalí i via telemàtica (web municipal de l'Ajuntament de Castellgalí). 

  Com iniciar el tràmit 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud". És necessari disposar de signatura digital o idCATMòbil
 

Presencialment:

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .PDF, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament

 

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 29.05.2024 | 13:16