Registre d'interessos de l'Ajuntament de Castellgalí

D’acord amb el que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, els representants locals així com els membres no electes de la Junta de Govern Local, formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els hi proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.

Per tant, i d'acord amb la configuració d'aquesta Corporació i l'estructura orgànica aprovada, les persones obligades a fer les declaracions són:

a) Els Membres electes de la Corporació

b) El personal eventual de confiança de la Corporació.

Les persones obligades hauran de realitzar dues declaracions: una d'incompatibilitat i activitats, i aun altre, de béns patrimonials, les quals seran inscrites en la Secció corresponent al Registre d'interessos de l'Ajuntament.

Documentació a aportar:

- original i fotocòpia del DNI

- fotocòpia de l'última declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques -  IRPF (hi ha prou amb el document d'ingrès o devolució - avui model 100, o amb el  certificat de l'Agència Tributària o anàleg).

- fotocòpia del document que justifiqui la presentació de la declaració de l'impost de societats de l'últim exercici i/o qualsevol altre que sigui exigible legalment.

 

Com iniciar el tràmit 

Presencialment:

La declaració és presentarà davant de la Secretaria de l'Ajuntament i haurà de signar-se en aquets moment pel/per la declarant en totes les fulles, i portarà la data del dia que es va realitzar o, en tot cas, la data del dia que es presenta.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 10.02.2023 | 10:59