Tràmits cementiri

1.Llicència per a la col·locació de làpida, marc, vidre o altres elements en nínxols

 •          És el tràmit necessari per sol·licitar el permís per a la col·locació d’una làpida, marc, vidre o altres elements
 • Qui pot demanar:   la persona titular del nínxol o un/a representant de la persona titular (ex: empresa marbrista escollida) mitjançant la corresponent autorització signada per ambdues parts i la fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza i la autoritzada
 • Cost:  Veure Ordenança Fiscal núm. 16
 • Documentació a aportar:
 • Documentació a aportar Registre General de l’ajuntament:
 • • Instància genèrica (fer constar el número de nínxol).
 • • DNI de la persona titular del nínxol.
 • • Si ve un/a representant: autorització de representació i fotocòpia del document d’identitat de la persona que autoritza i autoritzada.
 •  
 • Com iniciar el tràmit 
 • Internet
 • Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud" i adjuntar la documentació indicada. És necessari disposar de signatura digital.
   
 • Presencialment
 • Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament
 

 

2.Inhumacions al cementiri municipal

És el tràmit necessari per a cursar l’enterrament d’una persona difunta al cementiri municipal. 

Qui pot demanar:   L’empresa funerària escollida per la família per realitzar l’enterrament

Quan es pot demanar:   Amb anterioritat a la inhumació

Temps de tramitació i resposta :   En el mateix moment

Cost:   Veure Ordenança fiscal 16

Documentació a aportar:

Documentació a aportar al Registre de l’ajuntament:

•  Títol original del nínxol (en cas de nínxol de propietat). 

•  El document de llicència per a donar sepultura.

•  El pagament de les taxes corresponents. 

 

 Com iniciar el tràmit 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud" i adjuntar la documentació indicada. És necessari disposar de signatura digital.
 

Presencialment

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament

 

3.Exhumacions al cementiri municipal

 

És el tràmit necessari per realitzar el trasllat de restes mortals a un altre cementiri, dins del mateix cementiri o bé fer l’entrada de les despulles mortals que provenen d’un altre cementiri al cementiri municipal de Castellgalí.

Qui pot demanar:   La persona interessada o afectada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da.

Quan es pot demanar:   Amb anterioritat a la exhumació

Temps de tramitació i resposta :   En el mateix moment

Cost:   Veure Ordenança Fiscal núm. 16

Documentació a aportar:

Documentació a aportar al Registre de l’ajuntament:

• Instància genèrica

• Títols originals dels nínxols (en cas de nínxol de propietat).

• Fotocòpia del DNI del/s titular/s.

• Pagament de la taxa corresponent

 

Com iniciar el tràmit 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud" i adjuntar la documentació indicada. És necessari disposar de signatura digital.
 

Presencialment

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament.

 

4.Canvi de titularitat d'un nínxol per defunció de la persona titular

 

És el tràmit necessari per realitzar el canvi de titularitat d’una nínxol quan es produeix la defunció de la persona titular. Cal recordar que les concessions de drets funeraris han d’anar sempre a nom de persones vives. Només pot constar una única persona com a titular.

Qui pot demanar:  Els hereus/ves.

Quan es pot demanar:   durant tot l'any

Temps de tramitació i resposta :   En el termini de 3 mesos amb caràcter general

Documentació a aportar:

Documentació a aportar al Registre de l’ajuntament:

• Instància genèrica.

• DNI del nou/va titular.

• Títol original del nínxol (en cas de nínxol de propietat o en règim de concessió).

• Original del certificat literal de defunció del titular difunt i de totes les persones cohereves difuntes expedit pel Registre Civil de la població de defunció.

• Original del llibre de família.

• Original de testament o acta notarial de declaració d’hereus/ves o original del certificat de les últimes voluntats.

• Renúncia de les persones cohereves a favor d’una d’elles.

La liquidació de la taxa corresponent es farà a les oficines de l’Ajuntament, tan bon punt s’hagi rebut la notificació de l'aprovació del canvi de titularitat de la concessió i el nou títol es lliurarà al mateix moment. 

 Com iniciar el tràmit 

Internet

Cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) a l'opció "empleneu la sol·licitud". És necessari disposar de signatura digital.
 

Presencialment

Podeu complimentar la instància que trobareu a l'enllaç (iniciar el tràmit) on diu "tramitació presencial" o el model d'instància adjunta en format .pdf, signar-la i presentar-la  a les oficines d'atenció al ciutadà de l'ajuntament

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 16.10.2023 | 09:31