Convocatòria s-12/19 de selecció de personal d’agent tributari/ària

Dilluns, 20 de gener de 2020 a les 00:00

La Diputació de Barcelona convoca un procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d’AGENT TRIBUTARI/ÀRIA, amb adscripció a la plantilla de l’Organisme de Gestió Tributària.

 

La persona seleccionada, entre d’altres tasques, haurà d’executar l’activitat administrativa qualificada i complexa vinculada als procediments de gestió, recaptació i inspecció tributària i altres ingressos de dret públic tant de període voluntari com executiu, de les administracions i ens públics, així com atendre, resoldre i informar als contribuents presencialment, per via telefònica i telemàtica, mitjançant les eines del sistema d’informació tributària.

Tip. d’horari: segons necessitats i característiques del lloc

Categoria: administratiu de gestió i recaptació

Servei: Organisme de Gestió Tributària

Ubicació: Oficines de l’ORGT de la província de Barcelona

   

Els interessats poden formalitzar la sol·licitud per via electrònica (forma preferent) o presentant, degudament emplenat i signat, el corresponent formulari normalitzat en paper, des de l’endemà de la data d’aquesta convocatòria fins a 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La sol·licitud, tant si es formalitza en paper com per via electrònica, ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

— DNI/NIE/passaport.

— Títol de batxiller o tècnic, o titulacions equivalents

— Certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C1).

Els títols acadèmics d’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i universitaris NO tenen validesa per si mateixos com a documents acreditatius de coneixements de llengua catalana. En conseqüència, els candidats han d’adjuntar a la sol·licitud un certificat expedit per un institut d’ensenyament secundari (IES) públic en què consti, com a mínim, el nivell de competència lingüística que es demana en aquesta convocatòria. Queden exempts de presentar el certificat els candidats que acreditin estar en possessió d’un títol universitari (grau, llicenciatura...) en què s’imparteixi formació específica en llengua catalana, com ara filologia catalana, traducció i interpretació, etc.

El procés selectiu es regirà per la modalitat de concurs i constarà d’aquestes fases:

1a fase: acreditació de coneixements de català i castellà

2a fase: prova teòrico-pràctica i entrevista personal

3a fase: valoració de mèrits

 
Darrera actualització: 20.01.2020 | 09:27