Informació i instruccions dels ajuts individuals de menjador de l’Escola Sant Miquel curs 2020-2021

Divendres, 29 de maig de 2020 a les 00:00

A partir del dilluns 1 de juny s’obre el termini per sol·licitar els ajuts individuals de menjador de l’escola Sant Miquel, de Castellgalí. A continuació us oferim tota la informació per fer aquests tràmits.

A partir del dia 1 de juny s’obre el termini per sol·licitar els ajuts individuals de menjador escolar per el proper curs 2020-2021.

Com a novetat, aquest any es prioritzaran les sol·licituds presentades per via telemàtica.

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

 A la web del Consell Comarcal del Bages es poden trobar les instruccions corresponents (https://www.ccbages.cat/educacioicultura/educacio/menjador/)

En cas que tingueu dubtes o problemes podeu fer arribar un correu electrònic a la direcció a8016094@xtec.cat

 Termini: entre l’1 i el 14 de juny

L’escola té aprovat en el seu Projecte Educatiu Que no compacta les beques de menjador, per tant, no heu de marcar res en l’apartat on es sol·licita la compactació.

Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes, podran continuar-les presentant telemàticament però no es garantirà la valoració dins la primera adjudicació prevista abans de l’inici de curs.

TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

Per altra banda, també es pot sol·licitar el formulari en paper directament a l’escola Sant Miquel, demanant cita prèvia a partir del dia 1 de juny, de dilluns a divendres en horari de 9 a 12:30h. El termini de presentació serà des del dia 1 fins al dia 11 de juny.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

Només caldrà presentar la documentació que hagi canviat respecte la presentada l’any anterior. En cas de noves sol·licituds caldrà presentar tota la documentació relacionada.

 • Imprès de sol·licitud: Podeu descarregar-la des de la web del Consell Comarcal o sol·licitar-la a l’escola (sol·licitant cita prèvia). Haurà d’estar signada per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
 • DNI/NIF/Passaport de tots els membres de la unitat familiar. En cas de tenir nacionalitat o permís de residència i no disposar de DNI o NIE, caldrà sol·licitar el NIF K a l’Agència Tributària. En cas de no tenir nacionalitat ni permís de residència, cal presentar certificat de naixement o llibre de família.
 • Volant de convivència actual del domicili on resideix l’alumne/a. El volant inclourà tots els membres de la unitat familiar que conviuen al mateix domicili.
 • Certificat del centre educatiu del codi identificador de l’alumne/a.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

 • En el cas que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés, caldrà aportar documentació corresponent a l’exercici de 2019, en funció de la font o fonts d’ingressos.
 • Infants en acolliment: resolució de la direcció General d’atenció a la Infància i adolescència, on consti l’acolliment i l’import que es percep per aquest concepte.
 • Família nombrosa o monoparental: fotocòpia del carnet vigent.
 • Discapacitat de l’alumne/a germans/es: fotocòpia del certificat de discapacitat
 • Certificat de distància emès per l’ajuntament en cas de trobar-se a més de 3Km dins del terme municipal del centre educatiu.
 • Documentació acreditativa
 • Conveni regulador de separació, sentència de divorci o acta de mediació on consti l’import mensual a percebre en concepte de manutenció o pensió. En el cas d’impagament de la pensió s’haurà de presentar còpia de la sentència o certificat d’impagament del jutjat. En els casos de custòdia compartida, la sol3licitud ha d’incloure obligatòriament, les dades i signatures dels dos progenitors així com els fills/es en comú.
 • Rebre ajuts públics obliga als beneficiaris a presentar la Declaració de Renda.
 • Document acreditatiu de prestacions econòmiques per ajuts de lloguer de l’habitatge: s’acreditarà mitjançant la resolució o certificat de l’agència Catalana de l’habitatge

REQUISITS:

Beneficiaris: podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del Bages en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, durant el curs corresponent a la convocatòria.

No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2019 superior a l’obtinguda per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

 • Primer adult (sustenidors principals) 10.981,40€
 • Segon adult (sustenidors principals)5.490,80€
 • Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels  (sustenidors principals) 2.745,35€
 • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45€

Per tal d’obtenir més informació, també podeu trucar al telèfon de contacte de les dependències de Serveis Socials ( 93 833 32 21).

 

Darrera actualització: 02.06.2020 | 11:31