Suspensió sessió ordinària del ple de l’Ajuntament

Dijous, 26 de març de 2020 a les 00:00

En motiu de l’estat d’emergència 1 causat per COVID-19, a l’Ajuntament de Castellgalí es suspèn la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament, que corresponia a celebrarse el proper dilluns dia 30 de març.

L’actual situació epidemiològica que s’està vivint obliga a les administracions públiques a estar permanentment amatents a les resolucions que s’acordin per les autoritats competents, especialment per les sanitàries.

Tenint en compte la potestat d’autoorganització que atorguen als municipis els articles 4.1 a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de regim local i 8.1 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i atès que és prioritat absoluta d’aquesta administració local disposar de les mesures preventives necessàries per contribuir a l’expansió del COVID-19 i garantir la seguretat de tots els seus membres i i treballadors i treballadores i en ús de les atribucions que confereixen a aquesta alcaldia els articles 21. 1 m) de la Llei 7/1985, de dos d’abril, reguladora de les Bases de règim local.

 

És resol: suspendre la convocatòria i la celebració de la sessió ordinària del Ple que corresponia celebrar-se el proper dilluns dia 30 de març amb el ben entès que es procedirà a convocar i a celebrar la mateixa tan aviat com hagi finalitzat la situació d’estat d’alarma      

Darrera actualització: 26.03.2020 | 12:38