Pla Local de Joventut 2020-2023

Dimecres, 13 de maig de 2020

L'Ajuntament de Castellgalí ofereix un Pla Local de Joventut 2020-2023. Pla local de Joventut de Castellgalí, 2020-2024: és el marc de referència, el qual orientarà el contingut i la implementació de les polítiques de joventut a Castellgalí per al període 2020 - 2023. Aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de data 11 de maig de 2020. Es fa públic en compliment de l'article 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació i bon govern.

Aquest document ha estat generat amb el suport de la regidoria de Joventut,  i amb el suport tècnic de l'oficina del Pla Jove. Àrea d'educació Esports i Joventut.

Aquest disseny és producte del “ Els fonaments del disseny d’un Pla Local de Joventut” promogut per “l’Oficina del Pla Jove” i amb el suport de la “Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia”

El Pla Local de Joventut 2020 - 2023 de Castellgalí, és el marc de referència, el qual orientar à el contingut i la implementació de les polítiques de joventut a Castellgalí per al període 2020 - 2023. El Pla neix de la necessitat de planificar estratègicam

ent les polítiques de joventut, partint de l’anàlisi de la realitat, la detecció de necessitats, la formulació d’objectius, el disseny, implementació i avaluació de serveis, programes i accions i propiciant, tant en el disseny com en l’execució i l’avaluac ió, la implicació i participació dels joves.

El Pla Loc al de Joventut s’emmarca en el context definit pel Pla Nacional de Joventut de Catalunya2020 i incorpora bona part dels seus principis, la priorització dels elements vinculats amb l’emancipació, la pa rticipació, les polítiques de ciutadania i l’aposta per un model d’intervenció integral, transversal i interinstitucional. Amb la finalitat d’oferir a les persones joves millors condicions en el desenvolupament dels seus respectius projectes de vida, garan tint - los la igualtat d’oportunitats i estimulant l’exer cici de la ciutadania activa. El present document vol establir els fonaments que permeten que l’àrea de joventut vetlli i doni resposta a les necessitats del conjunt de la ciutadania jove de Castellgalí

Darrera actualització: 3.09.2021 | 11:26