Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de conserges d'escola a l'Ajuntament de Castellgalí. Convocatòria tancada

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de conserges d'escola a l'Ajuntament de Castellgalí


Mitjançant Decret de l’Alcaldia ‐Presidència de data 7 de setembre de 2021 (núm. 2021/319) s’han aprovat les bases i la convocatòria pública per a la realització de proves selectives, mitjançant concurs ‐oposició en règim de personal laboral, per a la creació d’una borsa de conserge d’escola, subgrup de classificació AP, per a realització de treballs temporals, substitucions i interinitats, que es produeixen en el lloc de treball de conserge d’escola. 

ELS REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES ASPIRANTS RESULTEN ELS SEGÜENTS:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.

b) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques.

c)  Estar en possessió del Certificat d’escolaritat. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar, en la data límit per a la presentació d’instàncies, de la credencial que acrediti la seva homologació per l’Estat Español. 

d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.

e)  Coneixements suficients de les dues llengües oficials a Catalunya (oral i escrit). El català s’acreditarà amb el certificat de nivell B2 o intermedi de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. En el cas del castellà els/les aspirants admesos/es en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el nivell en una de les tres opcions següents: Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat a Espanya. Diploma d’espanyol de nivell superior que estableix el Reial Decret1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.. Certificat d’aptitud en espanyol per estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. 

f)   Tenir complerts 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa,

g)  No estar afectat/ada per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984 de 26 de desembre que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.

h) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals de la plaça a la que s'aspira.

i) Estar en possessió del certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. 

j)   Justificant del pagament dels drets d’examen, que ascendeix a la quantitat de 28,67 € que haurà d'ingressar ‐se en el compte corrent de l’Ajuntament de Castellgalí núm. ES84 ‐0182 ‐8619 ‐31 ‐0201523791 (BBVA).

DOCUMENTACIÓ I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL ∙LICITUDS:

· Les instàncies han de ser en model normalitzat, les persones aspirants podran presentar la sol ∙licitud en el model normalitzat que està disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Castellgalí o bé de manera presencial, a les oficines de registre de l’Ajuntament (Av. Montserrat, s/n de Castellgalí), de dilluns a divendres de 8 a 15 h.

El termini de presentació de les sol ∙licituds: és de 20 dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació íntegra de les Bases i de la convocatòria al BOPB.

Les sol ∙licituds han d’anar acompanyades de:

- Fotocòpia de DNI, NIE o passaport en vigor

- Fotocòpia o certificat de la titulació requerida

- Certificat acreditatiu dels coneixements de català de nivell intermedi B2, equivalent o superior, i si escau, en cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements de castellà.

- Currículum vitae amb la informació mínima següent: - Dades personals i de contacte ‐   Formació acadèmica reglada ‐   Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari ‐   Experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant el qual es varen ocupar i detall de les funcions desenvolupades ‐   Coneixements i certificats lingüístics

- Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que al ∙leguin per a la seva valoració en la fase de concurs.

- Acreditació del pagament de la taxa per drets d’examen.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 11 d'octubre de 2021 (20 dies naturals).

Darrera actualització: 17.12.2021 | 09:42
Darrera actualització: 17.12.2021 | 09:42