Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treballador/a familiar a domicili pels serveis socials de l'Ajuntament de Castellgalí. Convocatòria tancada

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 21 de desembre de 2021 (núm. 2021/488) s’han aprovat les bases i la convocatòria pública per a la realització de proves selectives, mitjançant concurs-oposició en règim de personal laboral, per a la creació d’una borsa de treballador/a familiar, subgrup de classificació C2, per a realització de treballs temporals, substitucions i interinitats, que es produeixen en el lloc de treball de treballador/a familiar.

3. REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES ASPIRANTS:

  1. Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.  
  2. No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, 
  3. No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.
  4. Tenir complerts 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa, en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. L’acreditació s’efectuarà mitjançant fotocòpia del DNI o document identificatiu legal equivalent vigent.
  5. No estar afectat/ada per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984 de 26 de desembre que es refereix al personal al servei de les administracions públiques.
  6. Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques habituals del lloc de treball a la que s'aspira.
  7. Titulació: Estar en possessió del títol de graduat escolar o graduat en educació secundària obligatòria o equivalent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

1.Acreditar les titulacions pertinents, d’acord amb els requeriments del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya:

2. Posseir els coneixements de llengua catalana equivalents al nivell bàsic (A2), comprensió oral, que s’acreditarà amb el certificat de nivell A2 de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. En el cas de la llengua castellana els/les aspirants admesos/es en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el nivell requerit de llengua castellana per a l’exercici de les funcions, documentalment en una de les tres opcions següents:

2.1.- Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.

2.2.- Diploma d’espanyol de nivell superior que estableix el Reial Decret1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.

2.3.- Certificat d’aptitud en espanyol per estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes. En cas contrari, aquest coneixement s’acreditarà mitjançant la superació de la corresponent prova en la fase d’oposició. Aquesta prova es qualificarà com a apte o no apte.

3. Justificant del pagament dels drets d’examen, que ascendeix a la quantitat de 28,67 € de conformitat amb l’ordenança fiscal número 15, i que haurà d'ingressar-se en el compte corrent de l’Ajuntament de Castellgalí núm. ES84-0182-8619-31-0201523791 (BBVA).

3.1. Les condicions i requisits s’han d’acreditar d’acord amb el que s’estableix en aquestes bases. Això no obstant, si durant el procés selectiu el Tribunal considera que existeixen raons suficients, podrà demanar l’acreditació de totes o algunes de les condicions requerides.

El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 18 de gener de 2022 (20 dies naturals). 

Darrera actualització: 28.03.2022 | 14:18
Darrera actualització: 28.03.2022 | 14:18